Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v OUI Viliama Gaňu v školskom roku 2009/2010

Vypracovali:

Schválila:

V Banskej Bystrici 6. septembra 2010

Základné identifikačné údaje o škole

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17
974 04 Banská Bystrica 4
telefón: 048/415 31 40, 048/415 29 70
fax: 048/415 29 70
http://www.oumosbb.sk
e-mail: sekretariat@oumosbb.sk

Zriaďovateľ:
Krajský školský úrad
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy a internátu:

Rada školy: ustanovená podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. štátnej správe v školstve a štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a riadi sa svojim štatútom schváleným 8. 6. 2004.

Členovia rady

Poradné orgány riaditeľky školy: pedagogická rada, gremiálna porada a metodické združenia školy a internátu.

Rada školy a poradné orgány sú v OUI V. Gaňu plne funkčné, vyjadrujú sa k verejným záujmom a záujmom žiakov, rodičov, pedag. zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zároveň plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti školy. Riadia sa štatútom, rokovacím poriadkom a schádzajú sa na pravidelných zasadnutiach.

Údaje o žiakoch

Počet žiakov školy k 15. 9. 2009: 139 z toho dievčat 62

Počet žiakov v jednotlivých triedach šk. r. 2009/2010

trieda na začiatku školského roka
spolu / z toho dievčat
na konci školského roka
spolu / z toho dievčat
1. K 11/9 8/7
2. K 11/6 7/4
3. K 8/5 5/4
1. S 0/0 0/0
2. S 6/3 6/3
3. S 6/3 6/3
1. Z 8/5 9/6
2. Z 5/3 5/3
3. Z 6/5 4/4
1. M 11/0 8/0
2. M 6/0 6/0
3. M 5/0 5/0
2. Š 5/5 5/5
3. Š 6/3 6/3
1. D 11/0 10/0
2. D 5/0 4/0
3. D 6/0 6/0
1. P 13/11 11/9
2. P 5/2 2/1
3. P 5/2 5/2
Spolu: 139/62 118/54

Údaje o prijímacích skúškach

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok: 63

Počet žiakov, ktorí uspeli na prijímacích skúškach: 63
Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka: 62

Výsledky prijímacích skúšok v tabuľke

učebný odbor počet prihlásených žiakov v 1. a 2. kole PS počet zúčast. žiakov v 1. a 2. kole PS počet prijatých žiakov v 1. a 2. kole PS počet zapísaných žiakov po 1. a 2. kole PS
obchodná prevádzka 14 13 13 13
obchodná prevádzka exp. 13 9 9 8
výroba konfekcie 0 0 0 0
opatrovateľská starostlivosť 11 9 9 9
stavebná výroba 18 15 15 15
poľnohospodárska výroba 8 6 6 6
spracúvanie dreva 11 11 11 11

Počet žiakov, ktorí sa PS nezúčastnili: 12
Počet žiakov neprijatých pre nedostatok miesta: 0
Počet žiakov, ktorí na PS neuspeli: 0

Prijímanie žiakov do prvých ročníkov školského roku 2009/2010 sa uskutočnilo dňa 10. a 13. 5. 2010 v čase od 9.00 do 14.00 hod. podľa harmonogramu prijímacích skúšok a kritérií, ktoré boli prerokované v pedagogickej rade, odsúhlasené riaditeľkou školy a včas zverejnené na nástenke školy, na internete a v školskom výpočtovom stredisku. Druhé kolo prijímacích skúšok sa konalo 22. 6. 2010 a zúčastnili sa ho 3 žiaci.

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

trieda I. polrok II. polrok
PsV PVD P N Nekl. PsV PVD P N Nekl.
1. K 5 2 0 0 1 3 1 2 0 2
2. K 2 2 4 0 1 4 2 1 0 0
3. K 1 5 0 0 0 2 1 2 0 0
2. S 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0
3. S 1 3 2 0 0 1 5 0 0 0
2. Š 2 3 0 0 0 1 1 3 0 0
3. Š 2 2 2 0 0 3 1 2 0 0
1. Z 2 5 0 0 2 2 2 4 0 1
2. Z 2 3 0 0 0 2 2 1 0 0
3. Z 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0
1. M 2 5 0 1 0 2 3 2 1 0
2. M 3 2 1 0 0 2 3 1 0 0
3. M 2 2 1 0 0 3 0 2 0 0
1. D 0 7 3 0 3 0 5 5 0 0
2. D 0 1 4 0 0 1 0 3 0 0
3. D 2 3 1 0 0 2 3 1 0 0
1. P 4 1 3 0 3 4 1 2 0 4
2. P 1 3 0 0 0 2 2 1 0 0
3. P 2 0 2 0 1 2 2 1 0 0
Spolu: 38 50 27 1 8 40 35 35 1 7

Údaje o záverečných skúškach

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky prebiehali počas dvoch dní nasledovne:
24. 6. 2010 - praktická časť ZS, ktorej súčasťou bola písomná časť
25. 6. 2010 - ústna časť ZS
Záverečných skúšok sa zúčastnilo 7 tried s počtom žiakov 34, z toho dievčat 16.
Povolený opravný termín: 0
Náhradný termín ZS: 0

Vyhodnotenie záverečných skúšok

učebný odbor počet žiakov
S/D
PsV
S/D
PVD
S/D
P
S/D
N
S/D
náhradný termín
S/D
obchodná prevádzka(predavač) 2/2 2/1 2/1 0/0 0/0 0/0
obchodná prevádzka 5/4 2/1 1/1 2/2 0/0 0/0
opatrovat. starostliv. 4/4 2/2 2/2 0/0 0/0 0/0
poľnohosp. výroba 6/3 2/2 4/1 0/0 0/0 0/0
spracúvanie dreva 6/0 1/0 4/0 1/0 0/0 0/0
stavebná výroba 4/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0
výroba konfekcie 5/3 2/2 1/0 2/1 0/0 0/0
Spolu: 34/16 13/8 15/5 6/3 0/0 0/0

PsV - prospel s vyznamenaním, PVD - prospel veľmi dobre, P - prospel, N - neprospel, S - spolu, D - dievčatá

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV


Odborné učilište internátne V. Gaňu v plnej miere podporuje a iniciuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania.
V školskom roku 2009/2010 dve majsterky odbornej výchovy úspešne ukončili magisterské štúdium - učiteľstvo technických odborných predmetov na Fakulte prírodných vied UMB Banská Bystrica, dve vychovávateľky pokračovali v štúdiu špeciálnej pedagogiky v Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach, učiteľka odborných predmetov ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky MP na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
Majster Ov pokračuje v magisterskom štúdiu – učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy na Fakulte prírodných vied UMB Banská Bystrica.
Vedúca výchovy ukončila prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov.

UČEBNÉ ODBORY, ZAMERANIE A ODBORNÝ VÝCVIK


UČEBNÉ ODBORY

V školskom roku 2009/2010 odborný výcvik prebiehal v 7. učebných odboroch:
6491 2 01 obchodná prevádzka
zameranie: práca pri príprave jedál
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť
zameranie: zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti
4572 2 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo
zameranie: kvetinár, zeleninár, sadovník
3383 2 08 spracúvanie dreva
zameranie: výroba úžitkových a umeleckých predmetov
3686 2 03 stavebná výroba
zameranie: murárske práce
3178 2 00 výroba konfekcie
zameranie: šitie bielizne a ručné techniky
6491 2 02 obchodná prevádzka (experiment)
zameranie: príprava, skladovanie a predaj tovaru


ORGANIZÁCIA A PRIEBEH ODBORNÉHO VÝCVIKU

Odborný výcvik (ďalej len Ov) sa realizoval vo väčšej miere mimo školy a dielní Ov. Všetky pracoviská boli zmluvne viazané. Hlavné úlohy v oblasti Ov boli podľa časového harmonogramu splnené. Majstri odbornej výchovy počas teoretického a praktického vyučovania pracovali podľa časovo-tematických plánov. Kontrolované boli zástupcami a schválené riaditeľkou a metodickým združením, ktoré sa konalo 3. 9. 2009. V školskom roku 2009/2010 pokračovalo experimentálne overovanie nového učebného odboru obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru. V júni 2010 bolo ukončené experimentálne overovanie tohto učebného odboru. Organizácia Ov, rozdelenie žiakov do odborných skupín na pracoviskách bolo realizované podľa preraďovacích plánov v septembri 2009. Tematické plány odborného výcviku boli plnené priebežne počas celého školského roka. Majstri Ov uplatňovali vo svojej pedagogickej práci medzipredmetové vzťahy. Školenia BOZP prebiehali počas celého školského roka pravidelne v štvrťročných intervaloch. Žiaci na začiatku šk. roka 2009 absolvovali praktické školenie prvej pomoci a požiarnej ochrany.
Témy školení boli zamerané na bezpečnostné predpisy na pracoviskách Ov, používanie elektrických zariadení, dodržiavanie vnútorného poriadku, požiarnej ochrany, prvá pomoc v prípade úrazu a používanie ochranných pomôcok pri práci. Žiaci boli poučení pred každou pracovnou operáciou majstrom Ov ústnou inštruktážou, zápisy o poučení sú zaevidované v zápisníku bezpečnosti práce.
V školskom roku 2009/2010 prebiehalo na odbornom výcviku hodnotenie výkonov odborných zručností žiakov podľa kritérií určených na hodnotenie profilu absolventa "zaškolený", "zaučený", "vyučený". Na základe tohto hodnotenia žiaci absolvovali aj záverečné skúšky. Majstri Ov hodnotili žiakov objektívne v súlade s metodickými pokynmi. Žiaci boli s výsledkami priebežne oboznamovaní.
Úspešne prebehol aj odborný výcvik v učebnom odbore spracúvanie dreva, ktorý umožnil našim žiakom vykonávať odbornú prax v skutočných prevádzkach na spracúvanie a obrábanie dreva. Materiálno – technické podmienky Ov boli na dobrej úrovni.
V školskom roku 2009/2010 nebol zaznamenaný vážny školský úraz. Záznamy o neregistrovaných úrazoch sú evidované u zástupkyni riaditeľky OUI. Metódy vyučovania na Ov si vyučujúci volili podľa náročnosti učiva a cieľov, ktoré chceli dosiahnuť. V OUI V. Gaňu sú spracované štandardy pre jednotlivé učebné odbory, obsahy ktorých musí pri organizovaní vyučovania dodržiavať každý majster odbornej výchovy. So žiakmi počas Ov boli precvičované všetky cvičné práce predpísané osnovami. Poradie tém v ročníku boli menené podľa konkrétnych situácií a podmienok pracovísk Ov. Majstri odbornej výchovy viedli žiakov k osvojeniu si základných zručností a návykov, k presnosti v práci, rozvíjaniu ich estetického citu a láske k zvolenému odboru. Usmerňovali ich pri používaní správneho názvoslovia a praktickej stránke používania sociálnej komunikácie, ktorá je veľmi dôležitá pre žiakov s mentálnym postihnutím. Na Ov počas školského roka majstri Ov dodržiavali správnu štruktúru pracovného dňa, najmä rannú inštruktáž, nácvik jednotlivých pracovných postupov, dôslednú kontrolu používania ochranných pracovných pomôcok každého žiaka. V priebehu Ov bola dodržaná zásada od nácviku jednoduchých operácií postupne k náročnejším a zložitejším operáciám. Vzťahy medzi žiakmi a majstrami odbornej výchovy boli v hodnotenom období na veľmi dobrej úrovni, obojstranná komunikácia bola úctivá v rámci pravidiel slušného správania sa v triedach a v učebných skupinách.
Kontrolnou a hospitačnou činnosťou na odbornom výcviku neboli zistené nedostatky v pedagogickej činnosti majstrov odbornej výchovy. Výsledky hospitácií a kontrol Ov sú uložené u riaditeľky OUI V. Gaňu. V školskom roku 2009/2010 boli ciele odborného výcviku, ktoré boli stanovené na začiatku školského roka splnené.


PRACOVISKÁ

Odborný výcvik bol zrealizovaný na produktívnych a zmysluplných prácach, cvičných prácach na týchto pracoviskách:

výroba konfekcie - dielňa OUI V. Gaňu
opatrovateľská starostl. - Rooseweltova nemocnica, detské jasle, Dom OS I, II
poľnohospodárska výroba - ZÁRES, pozemok OUI V. Gaňu
stavebná výroba - stavby súkr. firiem, areál OUI V. Gaňu, ZŠ Moskovská,
obchodná prevádzka - školská jedáleň Gymnázia M. Kováča,
SeLi, Telekomunikácie, ZŠ Moskovská
spracúvanie dreva - dielňa OUI V. Gaňu, ALFAS s.r.o. Majer, rezbárska dielňa OUI
skladov. a predaj tovaru - cvičný obchod OUI V. Gaňu, BILLA, Baumax, Kaufland
Na odbornom výcviku sa žiaci oboznámili s jednotlivými pracovnými postupmi, overili si správnosť teoretických vedomostí v praxi. K tomuto napomáhali aj medzipredmetové vzťahy a odborné predmety. Počas Ov boli cvičné práce vykonávané podľa učebných osnov pre dané učebné odbory. Učebné osnovy odborného výcviku boli splnené.


SÚŤAŽE ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ


Sú vhodnou publicitou a jedným z dôležitých prostriedkov zviditeľňovania školy hlavne v odborných kruhoch a následne i na verejnosti. Sú zamerané na samostatné tvorivé odborno-teoretické zručnosti a schopnosti žiakov a ich prípravu na budúce povolanie. Súťaže sú aj vhodnou formou pre žiakov aby si súťaživou formou porovnali svoje odborné zručnosti na celoslovenskej úrovni.
V školskom roku 2009/2010 sa naše žiačky tretieho a druhého ročníka odboru opatrovateľská starostlivosť zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí OUI, OU, RDM a DC v Odbornom učilišti Nová Ves nad Žitavou a umiestnili sa na štvrtom mieste z deviatich súťažných družstiev. V apríli 2009 sa žiaci odboru stavebná výroba zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v Odbornom učilišti L. Mikuláš, kde získali piate miesto z desiatich súťažných družstiev.
Súťaže odborných zručností považujeme za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a vedenie školy podporuje svojich žiakov a pedagogických zamestnancov do zapájania celoslovenských súťaží.


ÚDAJE O ĎALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI


Prezentácia školy na verejnosti predstavuje proces zviditeľňovania sa a budovania pozitívneho imidžu školy. Verejnosť pre nás predstavujú žiaci a ich rodiny, zamestnanci školy, okolitá komunita, pracoviská odborného výcviku, špeciálne základné školy, ale aj štátne školské a neškolské orgány a organizácie.
Hlavný cieľ prezentácie spočíva v informovaní verejnosti a získavaní jej dôvery, v presviedčaní cieľovej skupiny – žiakov posledných ročníkov ŠZŠ a ich rodičov, ale aj v komunikácii s verejnosťou prostredníctvom našej internetovej stránky a cez dostupné masmédiá.


FIREMNÁ KULTÚRA


Predstavuje starostlivosť o okolie a vnútorné priestory školy v priebehu celého školského roka. Vykosené trávniky, upravená zeleň, záhony a črepníky plné pestrofarebných letničiek, čisté okolie školy – pozitívne ovplyvňujú imidž nášho učilišťa.
Vzhľad interiéru školy umocňujú vkusné a aktuálne nástenky, informačné tabule, zeleň, sociálne a technické vybavenie školy, trvalá výstava prác našich žiakov pred jedálňou školy, pôsobivo upravený blok B, kde prebieha odborný výcvik, triedy plné učebných pomôcok, ktoré sú výsledkom práce učiteľov i žiakov.
Takto pripravené priestory slúžia potom na kvalitnú prípravu žiakov a prezentáciu našej školy pri pravidelných exkurziách žiakov zo špeciálnych základných škôl (ŠZŠ Martin, Žiar nad Hronom, Zvolen, Horná Štubňa, Banská Bystrica, Budča).
Cieľom takejto akcie je spokojnosť a informovanosť návštevníkov, ktorým je umožnené nazrieť do všetkých priestorov školy - do tried počas vyučovania, prehliadnuť si odborné učebne i dielne odborného výcviku.
Želáme si, aby každý odchádzal od nás s pocitom, že mu bola venovaná náležitá pozornosť a získal všetky potrebné informácie.


ČASOPIS „ŠKOLSKÉ UCHO“ Je vydávaný už od roku 2001. Svoje miesto tu majú slohové práce našich žiakov, kresby, hádanky, krížovky, školské vtipy, ale aj zaujímavé články z rôznych oblastí (napr. o histórii mesta Banská Bystrica, články týkajúce sa medziľudských vzťahov – priateľstvo, láska, spolužitie na internáte a pod.).

INTERNETOVÁ STRÁNKA ŠKOLY www.oumosbb.sk
Je pravidelne aktualizovaná a návštevníkom poskytuje informácie o našej škole.
VÝSTAVY, EXKURZIE
Výstavy sú prístupné verejnosti a prezentujú celoročnú prácu žiakov a zamestnancov školy.
V mesiaci september sa pravidelne organizuje výstava „Jeseň v našej záhrade“, ktorá je plná zdravej zeleniny, ovocia i kvetov. Nesie sa v duchu „Týždňa zdravia“ a je spojená s degustáciou jedál vyrobených z plodov výstavy. O túto výstavu je veľký záujem aj z okolitých škôl.
Majstri Ov v mesiaci december 2009 zorganizovali v priestoroch OUI výstavu prác žiakov. Na výstave boli prezentované práce učebných odborov:
- spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov (varešky, lyžice, drevené vianočné ozdoby, ľudový nábytok, valaška, drevené plastiky),
- obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál (ukážka slávnostného vianočného stolovania),
- poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo (vianočné svietniky, aranžované vianočné ikebany),
- výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne (ozdobné vankúše, chňapky, vyšívané vianočné obrúsky).

Výstava sa stretla s veľkým ohlasom aj u žiakov z iných základných a špeciálnych základných škôl a prispela k rozvíjaniu estetického cítenia žiakov a hrdosti k zvolenému odboru.
Atmosféru blížiacich sa Vianoc si každoročne navodíme bohatou vianočnou výzdobou školy. Súčasťou výzdoby je živý vianočný stromček a vianočné ozdoby sú ukážkou zručnosti a tvorivosti našich žiakov a majstrov odbornej výchovy.
Počas školského roka 2009/2010 žiaci absolvovali odborné exkurzie a výstavy, ktoré obohatili ich odborný rozhľad a boli prínosom v ich odbornom raste:
- výstava stavebníctva,
- výstava „Vedecká hračka“,
- výstava dreveného nábytku,
- záhradnícka výstava,
- exkurzia – výstavba montovaných rodinných domov,
- výstava ľudových remesiel, Radvanský jarmok.


KULTÚRNE AKCIE
- november vítanie žiakov prvých ročníkov do cechu učňovského, tzv. KABU,
- december privítanie Mikuláša,
slávnostná vianočná akadémia,
- január fašiangový karneval pre žiakov i zamestnancov školy,
vyhodnotenie najkrajších masiek,
- jún rozlúčka žiakov tretích ročníkov so školou.
Dvaja žiaci sa zúčastnili aj celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy v Novej Vsi nad Žitavou.
Žiaci Jozefína Sajková a Peter Škultéty úspešne reprezentovali naše OUI v krajskom kole 7. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže „ Cesty za poznaním minulosti.“ V 3. kategórii-SŠ, Jozefína Sajková získala 1. miesto za literárnu prácu „Vojna je nešťastie, nepokoj, krviprelievanie...“. Práca postúpila do celoslovenského kola súťaže.


ŠPORTOVÉ AKCIE
- december stolnotenisový turnaj – krajské kolo žiakov OU, naši žiaci získali 4. miesto,
- marec stolnotenisový turnaj našich žiakov v školskej telocvični,
školský futsalový turnaj chlapcov v školskej telocvični
- jún školský futbalový zápas o Putovný pohár riaditeľky školy medzi pedagógmi a žiakmi
Naši žiaci sa zúčastnili aj medzinárodného stolnotenisového turnaja chlapcov OU a RDM o Pohár primátora mesta Šahy a memoriálu Mgr. Jána Lauku. Chlapci z odborov stavebná výroba a spracúvanie dreva úspešne reprezentovali školu aj na 35. ročníku Celoslovenských športových hier OU v Trnave. Žiaci III. Š triedy Tomáš Král a Peter Škultéty veľmi úspešne reprezentovali školu na domácich i medzinárodných súťažiach v športovej hre boccia. Tomáš Král bol v septembri 2009 vyhlásený za športovca roka 2008 v kategórii BC2. Na Majstrovstvách Slovenska juniorov obsadil veľmi pekné druhé miesto, na Medzinárodnom turnaji družstiev Wigan Anglicko štvrté miesto a na Majstrovstvách sveta v Lisabone tiež štvrté miesto.


ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
V rámci voľno-časových aktivít mohli žiaci podľa vlastného záujmu rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a tvorivosť v krúžkoch, ktoré si vyberali zo zverejnenej ponuky na začiatku školského roka.
V školskom roku 2009/2010 škola vydala 139 vzdelávacích poukazov a z nich prijala od žiakov 66, ktoré sa využili v práci týchto záujmových krúžkov:
- počítačový 29 vzdelávacích poukazov
- športový 25 vzdelávacích poukazov
- stolnotenisový 3 vzdelávacie poukazy
- mladé talenty 5 vzdelávacie poukazy
- liečivé rastliny 3 vzdelávacie poukazy
- šikovné ruky 1 vzdelávací poukaz

Úlohou záujmových aktivít bolo rozvíjať pracovné a spoločenské návyky, vytrvalosť, prehlbovať vedomosti a zručnosti príťažlivou formou, ale aj zvyšovať celkovú psychickú odolnosť našich žiakov, uvoľňovať psychické napätie a stres. Za vzdelávacie poukazy škola získala finančnú čiastku, ktorá bola použitá na financovanie nákladov súvisiacich so zabezpečením uvedených záujmových krúžkov.


VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
V školskom roku 2009/2010 boli zabezpečované aj celoročné aktivity v telocvični a posilňovni našej školy (aerobik, karate, športové súťaže, minifutbal, posilňovanie a športové krúžky) nielen pre ubytovaných a dochádzajúcich žiakov, ale aj pre zamestnancov a miestnu komunitu.
Našou úlohou bolo ponúknuť rôzne druhy športu s možnosťou lepšieho využitia školských priestorov v zmysle projektov Otvorená škola, do ktorých sa OUI V. Gaňu už zapojilo.
Všetky aktivity mali hlavný cieľ: nedať priestor drogám, ale zmysluplne vyplniť voľný čas, harmonicky rozvoj osobnosti, rozvoj priateľských vzťahov v kolektíve.


SPOLUPRÁCA S CENTROM PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom, pedagógom, prípadne rodičom žiakov. V školskom roku 2009/2010 bolo vstupované do nasledovných okruhov situácií a problémov:
- adaptačné problémy pri vstupe do školy,
- výkonové zlyhania žiakov,
- narušenie študijnej motivácie,
- osobnostné ťažkosti,
- ťažkosti v sociálnom kontakte,
- emočné problémy (afektívne správanie),
- problémy rovesníckych vzťahov, nadväzovanie partnerských vzťahov,
- metodická a školiaca činnosť,
- možné zneužívanie návykových látok,
Z hľadiska foriem práce najčastejšie išlo o:
- poradenskú a konzultačnú činnosť,
- psychokorektívnu a reedukačnú činnosť,
- psychodiagnostickú činnosť (profesijná orientácia – odporúčanie k zaradeniu žiaka do niektorého z učebných odborov OUI),
- preventívnu činnosť v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí,
- metodická a školiaca činnosť.

Údaje o výchove mimo vyučovania, činnosť v internáte

Žiaci zo vzdialenejších miest majú možnosť ubytovať sa v internáte OUI V. Gaňu, ktorý je však v prenajatých priestoroch a z hľadiska ubytovacej kapacity ako aj materiálno-technického vybavenia je nevyhovujúci (poruchy elektroinštalácie, vodovodných zariadení a pod). Napriek týmto ťažkostiam sú izby primerane vybavené i keď pomerne opotrebovaným zariadením.
Ubytovaným žiakom je poskytovaná celodenná starostlivosť a stravovanie. K dispozícii majú klubovne s televízormi, video a DVD prehrávače, magnetofóny, stolový futbal, telocvičňu v priestoroch školy.
Hlavným cieľom internátnej starostlivosti v školskom roku 2009/2010 bolo rozvíjanie individuálnych záujmov žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti, zlepšovanie pripravenosti ubytovaných žiakov na teoretické vyučovanie a venovanie zvýšenej pozornosti upevňovaniu správnych hygienických návykov v rámci prevencie rôznych ochorení.Tento cieľ bol splnený.
Problémy, ktoré sa v priebehu školského roka vyskytli, boli charakteru porušovania vnútorného poriadku ubytovaných žiakov (požívanie alkoholu počas vychádzok, nedodržanie stanoveného času na príchod do internátu a pod.).
Ďalším problémom bola nedostatočná starostlivosť o ochranu osobných vecí a majetku internátu (výskyt krádeží a poškodzovanie zariadenia) a nízka úroveň spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov.

Výchovné skupiny

Počet ubytovaných žiakov k 15. 9. 2009

1. výchovná skupina: 14 žiakov
2. výchovná skupina: 12 žiakov
3. výchovná skupina: 12 žiakov
4. výchovná skupina: 14 žiačok
5. výchovná skupina: 16 žiačok
Spolu: 68 žiakov

Prospech ubytovaných žiakov k 30.6.2010

Počet žiakov sa ku koncu školského roka znížil na 62 z rôznych dôvodov (napr. zanechanie prípravy na povolanie, vylúčenie zo školy, zo zdravotných dôvodov a pod.).

Výchovné opatrenia k 30.6.2010

Záujmová činnosť

V tomto školskom roku pracovali tieto záujmové krúžky

Do záujmovej činnosti bolo zapojených 66 žiakov, odovzdaných bolo 24 vzdelávacích poukazov. Za finančné prostriedky bol zakúpený materiál, vďaka ktorému mohli krúžky pracovať pravidelne a vykazovať dobrú činnosť počas celého školského roka.
V rámci krúžkovej činnosti žiaci využívajú na športovú činnosť aj telocvičňu a posilňovňu školy.

Internátne podujatia

Návštevy kultúrnych podujatí

Kontrolná a hospitačná činnosť v Internáte


Vedenie školy má vytvorený účinný vnútorný systém kontroly, plánované termíny úloh sleduje a priebežne vyhodnocuje, má stanovené hodnotiace prostriedky, vypracované zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov.
Vo výchovno-vzdelávacom procese je vnútorný systém kontroly účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších aktivít školy. Zameriava sa na zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. Dôraz sme kládli na pedagogický takt, empatiu a kongruentnosť učiteľa, majstra Ov i vychovávateľa.
Hospitačná činnosť v škole venovala zvýšenú pozornosť uplatňovaniu špecifických vyučovacích metód, ako sú napr. metóda viacnásobného opakovania informácie, metóda zvýrazňovania informácie, metóda zapojenia viacerých kanálov-multisenzorická percepcia, metóda intenzívnej spätnej väzby. Vyučujúci uprednostňovali kvalitu nad kvantitou, rešpektovali osobitosti vo vôľovej a osobnostnej oblasti, zníženú koncentráciu, ťažkosti pri vnímaní, narušenie pamäti, individuálny prístup, čím vytvorili priestor na úspešné zvládnutie edukačného procesu.
Hospitačná činnosť v internáte sa sústredila na pravidelnú prípravu žiakov na vyučovanie, na rozvíjanie harmonických vzťahov vo výchovných skupinách (úcta k človeku, posilňovanie mravných hodnôt, riešenie konfliktov spoločensky prijateľným spôsobom), na individuálny prístup a starostlivosť o problémových žiakov.Údaje o projektoch

Projekt nového učebného odboru zameraného na prípravu, skladovanie a predaj tovaru bol MŠ SR schválený pod číslom CD-2005-23685/35473-1:095 a experimentálne overovaný v treťom školskom roku.
Na základe rozhodnutia vedenia OUI V. Gaňu a po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy sa pokračuje v projekte na zabezpečenie vzdelávania žiakov s kombinovaným postihnutím (mentálne - telesne) v učebnom odbore výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky. Ide o nové možnosti pre vzdelávanie mládeže s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím.


Údaje o finančnom zabezpečení školy

Vzhľadom k tomu, že školský rok nie je totožný s kalendárnym rokom a finančný rozpočet je prideľovaný na kalendárny rok, uvádzame dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2009.

V tis. €

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 754,0 €
Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá ma voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie 4,3 €
2. Finančné prostriedky prijaté za vzdeláv. poukazy 1,9 €
3. Kapitálové

0,0 €

 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli použité nasledovne:

osobné príplatky + odmeny zamestn., ktorí viedli krúžky (610): 944 €
poistné (620): 343 €
tovary a služby - materiál.-technic. zabezp. krúž.činnosti (630): 645 €
Spolu: 1932 €

Iné finančné prostriedky sme za sledované obdobie nemali.

Údaje o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy

Výchovno-vzdelávací proces aj v školskom roku 2009/2010 bol po stránke pedagogicko-organizačnej a materiálno-technickej zabezpečený na požadovanej úrovni.
Teoretické vyučovanie a odborný výcvik prebiehali podľa rozvrhu vyučovacích hodín a plánu odborného výcviku, s ktorými boli pedagógovia oboznámení už v júni 2009.
Pre výchovno-vzdelávací proces boli vytýčené hlavné úlohy a ciele, ktoré sú uvádzané v pláne práce školy a internátu ako jeho hlavné zameranie. Plnenie tohto zamerania bolo priebežné a je možné uviesť, že aj splnené.
K ďalšiemu zabezpečeniu procesu na požadovanej úrovni patrilo jeho usmerňovanie podľa harmonogramu mesačných úloh, plánu činnosti koordinátoriek drogovej prevencie, plánov činností metodických združení, hospitačnej a kontrolnej činnosti, ako aj pripravované krúžky, súťaže, celoškolské kultúrne a vzdelávacie akcie, exkurzie.
Výchovno-vzdelávací proces bol vedený kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy a internátu, ktorí absolvovali alebo si dopĺňajú špeciálnu pedagogiku, prípadne si zvyšujú svoje vzdelanie štúdiom na vysokých školách. Pre školský rok 2009/2010 bol stav pedagogických zamestnancov vyhovujúci v porovnaní s počtom žiakov v jednotlivých učebných odboroch.
Po materiálno-technickej stránke je možné uviesť, že pre v.-v. proces v školskom roku 2009/2010 boli vytvorené také podmienky a možnosti pre vzdelávanie a výchovu žiakov, aby bolo možné konštatovať, že každý pedagóg má k svojej činnosti potrebnú techniku, pomôcky a vybavenie. Všetky ich požiadavky boli evidované a podľa finančných možností sa postupne realizovali (vybavenie dielní, didaktická technika, PC, poskytnutie žiakom a majstrom Ov dostatočného množstva kvalitných ochranných pomôcok, odevov a obuvi, ako aj potrebný materiál na realizáciu odborného výcviku).
OUI V. Gaňu je umiestnené v priestoroch bývalej materskej škôlky, ktoré boli prerobené na účelovú budovu. Škola má dostatok učební pre teoretické a odborné vyučovanie i pre realizáciu odborného výcviku. Učebne sú funkčne zariadené, ich kapacita a veľkosť umožňuje realizovať vzdelávací program. Okrem učební a dielní má škola jedáleň, vlastnú kuchyňu (je poskytovaná celodenná strava, obedy výberom z jedál, zabezpečený pitný režim), počítačovú učebňu, knižnicu (pravidelne sa dopĺňa a funkčne využíva žiakmi aj učiteľmi), telocvičňu, posilňovňu a veľký areál.
Pre žiakov a zamestnancov je dostatok sociálnych zariadení. Žiakom poskytujeme aj internátnu starostlivosť, ktorú zabezpečujeme v priestoroch Domova mládeže, ktorého zriaďovateľom je VÚC B. Bystrica. Internát OUI je v podnájme do času, kým sa nevybudujú ubytovacie kapacity v priestoroch školy.
Priestory školy sú vo veľmi dobrom stave, okrem strechy a okien, ktoré boli pri rekonštrukcii budovy v roku 2001 len čiastočne vyspravené a vyžadujú si primeranú opravu, prípadne výmenu. Objekt školy je chránený bezpečnostnými snímačmi, napojenými na pult policajnej ochrany a nepretržitou prítomnosťou vrátnika. Veľkým prínosom pre výchovu a vzdelávania je dostatočné množstvo didaktickej techniky a učebných pomôcok, počítačov s kompletným vybavením, digitálny fotoaparát, kamera, DVD prehrávače, dataprojektor a pod. Je len na pedagogických zamestnancoch školy a internátu, do akej miery využívajú možnosti, ktoré im OUI V. Gaňu pre ich pedagogickú činnosť poskytuje.

Silné a slabé stránky školy

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

K 15. 9. 2009 bol stav žiakov 139, z toho v 7. končiacich ročníkoch 37. Záverečné skúšky absolvovalo 34 žiakov v riadnom termíne, 2 žiaci nedosiahli podľa výkonových kritérií také hodnotenie, aby mohli konať záverečnú skúšku, získali osvedčenie o zaškolení, jeden žiak sa dobrovoľne a bez ospravedlnenia ZS nezúčastnil. Všetci žiaci úspešne vykonali záverečné skúšky a získali vysvedčenia o záverečnej skúške, dodatky k vysvedčeniu o záverečnej skúške a výučné listy. S vyznamenaním prospelo 13, prospeli veľmi dobre 15 žiaci, prospelo 6 žiakov a povolený opravný termín 0 žiakov.
Uplatnenie žiakov na pracovnom trhu nie je možné z našej strany posúdiť, nakoľko Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ani zamestnávatelia nám tieto informácie neposkytujú. Vzhľadom k tomu, že naši absolventi sú z rôznych regiónov Slovenska, je ťažké zabezpečiť spätnú väzbu. Svoju úlohu tu zohráva aj fakt, že časť absolventov sa po skončení prípravy na povolanie stáva poberateľmi invalidného dôchodku.

Mgr. Jana Malatová
riaditeľka